Privacybeleid

Toelichting gebruik, verwerking en opslag van persoonsgegevens

SPECTRA hecht veel belang aan de bescherming van je gegevens. Die worden enkel gebruikt om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en worden niet naar derden doorgestuurd. Je kan op elk moment je gegevens aanpassen, definitief wissen of je uitschrijven uit onze nieuwsbrief.

Spectra Ensemble vzw

Bijlokekaai 3, 9000 Gent

info@spectraensemble.com

Als Spectra Ensemble vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover kan je contact met ons opnemen.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?


Je persoonsgegevens worden door Spectra Ensemble vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten
  • voor het versturen van digitale nieuwsbrieven, uitnodigingen en de jaarlijkse seizoensbrochure


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • naam en voornaam
  • mailadres
  • postadres

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden


De gegevens die je aan ons geeft worden niet doorgestuurd naar derden.

Bewaartermijn


Spectra Ensemble vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Je rechten omtrent je gegevens


Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten


Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy beleid


Het Spectra Ensemble vzw kan zijn privacy beleid wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.